Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN - doplnok č. 2 záväznej časti ÚPN obce Pruské

Účinnosť: 1.7.2005

Všeobecne záväzné nariadenie
Obecného zastupiteľstva
č. 02/2005 _____________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Pruskom na svojom zasadnutí dňa 16.6.2005 uznesením č. 05/2005 schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a podľa § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto


V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e
a schválenú záväznú časť ÚPN – obce Pruské – doplnok č.2


Prvá časť
Úvodné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie určuje a usmerňuje smernú časť územno-plánovacej dokumentácie obce Pruské a vymedzuje a schvaľuje záväznú časť a regulatívy, plochy – územia pre verejnoprospešné stavby.

Rozsah platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie platí pre obec Pruské v k.ú. Pruské.


Druhá časť
Limity využitia územia

Doplnok č.2 k ÚPN-O Pruské je navrhovaný na plochách, ktoré priamo nadväzujú na súčasné zastavané územie s možnosťou napojenia na technickú infraštruktúru a sú rezervované pre funkčné využitie:
IBV (výstavba rodinných domov), rekreácia, výroba a priemyselný park.

.
Záväzné regulatívy

1/ Ako záväzné regulatívy priestorového územného a architektonického rozvoja sa určujú:
- vymedzenie funkčných plôch navrhovaného územia sídla, podľa jednotlivých funkcií a to určenie obytných funkcií s možnosťou len prídomového hospodárenia a drobného podnikania, plochy výroby, priemyselné a výrobné plochy, rekreačné plochy.


2/ Regulačné prvky pre architektonické riešenie
Pri stavbách vyžadujúcich si zemné práce, stavebník vyžiada v stupni územného konania od príslušného pamiatkového úradu stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít. V katastrálnom území obce Pruské sú evidované početné archeologické náleziská, a preto je v stavebnej činnosti nutné postupovať v zmysle § 41 odseku 4 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

OBYTNÉ ÚZEMIE – IBV, individuálna bytová výstavba
Počet podlaží IBV – max. 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, t.j. uvažuje sa jedine výstavba objektov RD so sedlovou strechou, typ RD musí zodpovedať danému prírodnému krajinnému prostrediu. Sklon striech od 350 – 450.
Garáže budú budované ako súčasť objektu RD, alebo ako samostatne stojace objekty vo dvore jednotlivých pozemkov.
Do plôch čistého bývania budú zaradené rodinné domy v súvislých skupinách na pozemkoch menších ako 1000 m2.
Stavebnú čiaru v nových lokalitách stanoviť 6 m od miestnej komunikácie.
Pri výstavbe hospodárskych objektov je nutné ich situovanie v zadnej časti záhrad. Ich architektonické stvárnenie, zastrešenie a hmotové riešenie musí zodpovedať stvárneniu rodinných domov. Nepripustiť výstavbu provizórnych hospodárskych objektov.
Minimálna vzdialenosť hospodárskej budovy od hraníc pozemku je 6 m a od každého RD min. – 9m.
Chov úžitkových a hospodárskych zvierat upresní štatút obce.

PRIEMYSELNÝ PARK
V území budú vyčlenené plochy: skladové hospodárstvo, výroba, plochy slúžiace pre umiestnenie servisných a opravárenských služieb, administratíva súvisiaca s podnikaním a prevádzkou, dopravné – odstavné plochy, garáže, čerpacie stanice pohonných hmôt s prípustnými prevádzkami, nevyhnuté plochy technickej vybavenosti územia. Vzhľadom na blízkosť nadregionálneho biokoridoru rieky Váh, Podhradského potoka a z toho vyplývajúce požiadavky na ochranu prírody a krajiny, najmä s ohľadom na ochranu spodných vôd je potrebné aktivity, ktoré majú byť lokalizované v priemyselnom parku obmedziť na ekologicky vhodné, bez negatívnych vplyvov na ŽP, ktoré neovplyvnia hladinu podzemnej vody.
Rozvojová plocha priemyselného parku nerieši umiestnenie stavieb na parcelách, čiže sa nedajú jednoznačne určiť zastavovacie podmienky. Z uvedeného dôvodu je potrebné plochu priemyselného parku riešiť samostatnou urbanistickou štúdiou, prípadne územným plánom zóny.

PRIEMYSELNÁ VÝROBA A SKLADY
Územie bude slúžiť pre umiestnenie podnikateľských aktivít v oblasti priemyselnej výroby a skladovania, montáže, t.j. činností, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a ktoré tvoria zástavbu v izolovaných objektoch.
Neprípustné sú všetky výrobné činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi by mohli priamo či nepriamo zasahovať do obytného územia.


REKREÁCIA
Územie vzhľadom na výnimočnosť prírodného prostredia poskytuje veľa atraktivít pre určité formy cestovného ruchu. Tým vznikol dostatočný priestor pre vypracovanie ucelenej koncepcie rozvoja cestovného ruchu s maximálnou ochranou prírodného prostredia.
Pri výstavbe rekreačných objektov klásť dôraz na ich jednoduchosť a prirodzenosť, odporúčajú sa jednoposchodové domy obdĺžnikového tvaru alebo „L“ pôdorysu so sedlovou strechou s možnosťou využiť podkrovné priestory, vyvarovať sa ozdobných prvkov mestského typu, nepoužívať strešnú krytinu z pozinkovaného plechu, alebo inú, ktorá by vytvárala lesklé plochy, používať prírodné a ekologické materiály, jednoduché oplotenie pozemkov využívajúce materiály drevo, kameň, živé ploty, zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadov a odpadové vody nepriepustnými žumpami, aby nedochádzalo k znečisteniu životného prostredia, pri výsadbe zelene použiť pôvodné a stanovištne vhodné druhy rastlín, rešpektovať rozptýlenú zeleň a v čo najväčšej miere zachovať existujúce sady.
Katastrálne územie Pruské sa nachádza v severovýchodnej časti Bielych Karpát a severnou časťou okresu prechádza štátna hranica s Českou republikou. V danej oblasti je rozvinutý turizmus a výstupy na Vršatec a Chotuč.
V obci sa nachádzajú i rodinné domy, ktoré slúžia pre výkendové pobyty.Tretia časť
Verejnoprospešné stavby

Z dôvodu zabezpečenia postupnej výstavby navrhovaných funkčných zón sú vybrané nasledovné verejnoprospešné plochy pre realizáciu jednotlivých stavieb:
- plochy pre inžinierske siete, cesty a miestne komunikácie vrátane zariadenia ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov.


Štvrtá časť
Záverečné ustanovenia

1. ÚPN obce Pruské – doplnok č.2 bude uložený na Obecnom úrade Pruské a na Krajskom stavebnom úrade Trenčín.
2. Zmeny a doplnky v schválenej dokumentácii schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Pruskom.
3. Pri usmerňovaní investičnej činnosti v katastri obce vo svojich záväzných stanoviskách podľa § 4, odst.3 písm.d zákona 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov bude obec postupovať v zmysle schváleného ÚPN – obce Pruské – doplnok č.2 a tohto nariadenia.
4. Ostatné údaje súviaciace s územným plánovaním neuvedené v tomto nariadení sú obsiahnuté a budú posudzované v rámci schváleného ÚPN – obce Pruské – a jeho doplnkov.


Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Pruskom a účinnosť nadobúda 15-tým dňom od jeho vyvesenia a zvesenia na úradnej tabuli.

V Pruskom dňa, 16.6.2005

------------------------------------
MUDr. Viliam Cíbik, Ph.D.
starosta obce
 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka