Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Schválené: 16.6.2005

Vyhlásené: 16.6.2005

Účinnosť: 1.7.2005

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.01/2005
zo dňa 16.6.2005 O PODMIENKACH NÁJMU V NÁJOMNÝCH BYTOCH vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.


§ 1

Obecné zastupiteľstvo obce Pruské (ďalej len „OcZ“) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len "VZN"), ktorého účelom je určiť kritériá a podmienky prenajímania bytov vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania ( ďalej len "ŠFRB")

§ 2
1/ Nájomná zmluva s nájomcom bude uzavretá na dobu určitú, nie dlhšiu ako tri roky.
2/ Ak je nájomcom občan so zdravotným postihnutím (uvedeným v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VZN) doba nájmu neprevýši desať rokov
3/ V nájomnej zmluve bude upravené právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu výlučne pri dodržiavaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, platnej legislatívy a v osobitnom predpise upravujúcom podmienky poskytovania štátnych dotácií a úverov na výstavbu nájomných bytov v čase uzatvárania opakovanej zmluvy.

§ 3
1/ Mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich v spoločnej domácnosti, ktorých príjmy sa posudzujú podľa osobitného predpisu, nesmie prevýšiť trojnásobok životného minima nájomcu a spoločne posudzovaných osôb podľa osobitného predpisu /1/. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
2/ Starosta obce, na základe Výnosu MVaRR č.V-1/2004, má pravo rozhodnúť, že maximálne 10% z celkového počtu bytov pridelí do užívania fyzickým osobám, na základe odporúčania komisie OcZ, ktoré majú vyšší príjem ako je trojnásobok životného minima, ak takéto fyzické osoby zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke, ekonomické a sociálne potreby obce Pruské. Tento byt môže nájomca užívať počas výkonu vyššie uvedených potrieb.
3/ Cena ročného nájmu sa určí dohodou vo výške:
do 5 % z obstarávacej ceny bytu pre nájomcu podľa § 3, ods. 1 tohto VZN; najmenej 1,5 % z oprávnených nákladov na tvorbu prevádzky, opráv a údržby,
5 % z obstarávacej ceny bytu pre nájomcov podľa § 3, ods. 2 tohto VZN; najmenej 1,5 % z oprávnených nákladov na tvorbu prevádzky, opráv a údržby,
4/ Nájomné sa uhrádza v mesačných splátkach, vždy do 20 dňa predchádzajúceho mesiaca.
5/ Pre zabezpečenie splácania nájomného a nákladov za prípadné poškodenie bytu uhradí budúci nájomca finančnú zábezpeku za užívanie bytu vo výške 12 mesačných splátok nájomného vopred.

/1/ Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 4
1/ Na výber nájomcov bytov bude OcZ zriadená komisia.
2/ Prednosť pri uzavretí nájomnej zmluvy budú mať žiadatelia s trvalým pobytom minimálne dvoch rokov v obci Pruské v čase podania žiadosti v nasledovnom poradí:
a/ rodiny s nezaopatrenými deťmi;
b/ samostatne žijúci rodičia s nezaopatrenými deťmi;
c/ mladé rodiny bez dieťaťa;
d/ ostatní občania;
e/ pri splnení podmienok väčšieho počtu uchádzačov zaradených do rovnakej východiskovej skupiny podľa stanovených kritérií a nedostatku voľných bytov rozhodne o pridelení bytu žreb.
/ doplnok VZN schválený uznesením č. 04/2006 OcZ /
3/ Po splnení kritérií podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 tohto VZN bude výber nájomcov prebiehať aj s ohľadom na príslušné ustanovenia ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich podmienky poskytovania štátnych dotácií a úverov na výstavbu nájomných bytov.
4/ Do nájomných bytov sa nemožno prihlásiť na trvalý pobyt. Na prechodný pobyt sa môžu prihlásiť nájomcovia, manžel –manželka a ich deti, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti.
5/ U nájomných bytov nemožno realizovať:
a/ prechod nájmu bytu v zmysle § 706-708 Občianskeho zákonníka
b/ výmenu bytov
c/ spoločný nájom bytu
d/ podnájom bytu
e/ prevod vlastníckych práv
6/ Žiadateľ zapísaný do zoznamu žiadateľov je povinný do 30 dní nahlásiť na Obecný úrad v Pruskom každú zmenu, ktorá nastala v údajoch uvedených v §3 ods.1tohto VZN. V prípade zistenia nepravdivých údajov komisia OcZ žiadosť zo zoznamu žiadateľov vyradí.
7/ Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu, okrem prípadu, ak nájom bytu skončil pred uplynutím dohodnutej doby z dôvodu, že byt bez zavinenia nájomcu nie je možné ďalej užívať.
8/ K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvolniť a odovzdať ho správcovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.
9/ Nájom bytu zaniká v zmysle § 710-711 Občianskeho zákonníka.

§ 5
1/ Žiadosť o byt sa podáva podľa vzoru tlačiva, ktoré tvorí prílohu č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VZN. Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie žiadateľa podľa prílohy č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VZN. Žiadosti eviduje Obecný úrad v Pruskom.
2/ Nájomca nájomného bytu, môže požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy, je však povinný 2 mesiace pred ukončením nájomného pomeru požiadať Obecný úrad v Pruskom o predĺženie nájomnej zmluvy spolu s dokladmi o tom, že spĺňa podmienky tohto VZN.
3/ Každú žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy prerokuje komisia OcZ a žiadosti, ktoré
spĺňajú podmienky určené týmto VZN odporučí starostovi obce na schválenie.
4/ Obec po pridelení finančných prostriedkov zo ŠFRB sa zaväzuje zahrnúť do rozpočtu obce príjmové a výdajové položky súvisiace s financovaním výstavby, vrátane výdavkových položiek splácania istín ŠFRB a zabezpečiť ich pravidelné splácanie.
5/ Obec sa zaväzuje zachovať nájomný charakter bytov po dobu 30 rokov od ich kolaudácie.
6/ Obec ručí bankovou zárukou a nehnuteľnosťami vo výške 1,5 násobku úveru po dobu výstavby nájomných bytov, po kolaudácií ručí postavenými bytovými jednotkami.
4/ Po kolaudácii nájomných bytov uplatní obec záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB po dobu trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.

§ 6
1/ Výnimku z tohto VZN schvaľuje OcZ.
2/ Na tomto VZN sa uznieslo OcZ v Pruskom dňa 16.6.2005 uznesením č. 05/2005.
3/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní po zverejnení.
MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce
Zverejnené a vyvesené, dňa 16.6.2005

Zvesené, dňa: 04.7.2005Príloha č. 1Zoznam zdravotných postihnutí
1. Roztrúsená mozgovocievna skleróza
a. stredne ťažká forma
b. ťažká forma (triparéza a kvadruparéza)
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy - ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu)
3. Čiastočné a úplné obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a. hemiplégia
b. paraplégia
c. kvadraplégia
d. hemiparéza ťažkého stupňa
e. paraparéza ťažkého stupňa
4. Poškodenie miechy
a. hemiplégia
b. paraplégia
c. kvadraplégia
d. hemiparéza ťažkého stupňa
e. paraparéza ťažkého stupňa
f. kvadruparéza ťažkého stupňa
5. Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba - ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov
6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polymyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a. stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti
b. ťažká forma (imobilita)
7. Mastenia gravis, mystenický syndróm - ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti
8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny
9. Strata oboch dolných končatín v stehne
10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa
11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe, alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom
12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb
13. Strata oboch dolných končatín v predkolení
14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a. v priaznivom postavení
b. v nepriaznivom postavení
15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení
16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a. v priaznivom postavení
b. v nepriaznivom postavení
Príloha č. 2
ŽIADOSŤ O BYT

1. Žiadateľ: .............................................. Dátum narodenia:.....................
Bytom: ........................................................................................................
Rodinný stav ..................................................

/V orámovanej časti uviesť meno žiadateľa, manžel-ka, deti/

Meno a priezvisko Dátum
narodenia Rodinný
pomer Potvrdenie o výške mesačného príjmu za posledný kalend. rok pred podaním žiadosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Trvalý pobyt od: .......................................... (potvrdí ohlasovňa OcÚ)3. Osoby, ktoré obývajú ........... izbový byt, dom

Meno a priezvisko Vzťah k nájom.
vlast. bytu, domu Meno a priezvisko Vzťah k nájom.
vlast. bytu, domu
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

4. Kto je nájomcom, vlastníkom bytu, domu ........................................................
5. Dôvody poskytnutia bytu: ...............................................................................
.....................................................................................................................
6. Popis súčasnej bytovej situácie: .....................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
7. Žiadateľ je povinný každú zmenu uvedenú v žiadosti nahlásiť do 30 dní.
............................................
podpis žiadateľa
Príloha č. 3

Č E S T N É V Y H L Á S E N I E


Žiadateľ....................................................rodená.......................................
narodený/á/ dňa......................................... číslo OP....................................
trvale bytom .............................................................................................
manžel /ka/ ...............................................rodená.......................................
narodený/á/ dňa..........................................číslo OP....................................
trvale bytom ..............................................................................................
Po upozornení správnym orgánom na následky nepravdivého čestného vyhlásenia /§ 39 zák. č. 71/1967 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 21 odst. 1 písm. f. zákona 372/1990 Zb./
Vyhlasujem na svoju česť:
1. Bol – nebol som nájomcom, spolunájomcom, obecného, štátneho, družstevného, podnikového bytu, vlastníkom, väčšinovým spoluvlastníkom bytu alebo domu.....................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Súhlasím – nesúhlasím so zverejnením osobných údajov v informačnom systéme /meno, priezvisko, trvalé bydlisko/.
UPOZORNENIE: V prípade nesúhlasu Vašu žiadosť nemôžeme zaevidovať do evidencie uchádzačov o byt.
5. Súhlasím s finančnou zábezpekou na užívanie bytu vo výške 12 mesačných splátok nájomného vopred ku dňu uzavretia nájomnej zmluvy.
Som si vedomý právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
Toto čestné vyhlásenie predkladám za účelom podania žiadosti o byt.Pruské .............................. ...........................................
Overený podpis žiadateľa

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka