Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN o určení školského obvodu Základnej školy Hugolína Gavloviča s materskou školou v Pruskom spadajúcej do zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pruské

Schválené: 25.3.2004

Vyhlásené: 25.3.2004

Účinnosť: 1.1.2004

V š e o b e c n e z a v ä z n é     n a r i a d e n i e    o b c e 
P R U S K É


č. 01/2004


o určení školského obvodu
Základnej školy Hugolína Gavloviča s materskou školou v Pruskom
spadajúcej do zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pruské

 

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e

obce Pruské č. 01/2004 o určení školského obvodu Základnej školy Hugolína Gavloviča s materskou školou v Pruskom, spadajúcej do zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pruské. Obecné zastupiteľstvo v Pruskom na základe zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zo dňa 05. novembra 2003 v znení a doplnkoch niektorých

v y d á v a

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri zriaďovaní, spájaní a rušení školského obvodu Základnej školy Hugolína Gavloviča s materskou školou v Pruskom, patriacej do zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ďalej len „základná škola“).

2. Školský obvod územne stanovuje povinnosť plnenia školskej dochádzky žiakmi v základnej škole, ktorí majú trvalý pobyt v rámci územia určeného týmto VZN.

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia VZN

1. Obec určuje týmto svojim všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce spolu s miestnymi časťami.

2. Obce, ktoré nezriadili základné školy, dohodnú sa na štatutárnych zástupcov obcí, o začlenení do školského obvodu školy obsiahnutom v tomto VZN.

3. Ak nedôjde k takejto dohode ( podľa bodu 2.) a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy krajský školský úrad.

4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa bodu 5.

5. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

6. V prípade vyradenia školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa bodov 4. – 5. Ak nedôjde k dohode školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí krajský školský úrad.

Čl. 3
Školský obvod Základnej školy Hugolína Gavloviča s materskou školou v Pruskom

1. Obec určuje svojim všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov z:
• obce Pruské
• miestnej časti Podvažie
• miestnej časti Savčina

2. Obec po vzájomnej písomnej dohode medzi štatutárnymi zástupcami obcí, ktoré nezriadili školy z a r a ď u j e do školského obvodu základnej školy zriadenej obcou, žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky z:
• obce Krivoklát
• obce Bohunice
• obce Vršatecké Podhradie
• obce Dulov
• ostatné okolité obce v súlade s platnou legislatívou

3. Na žiakov navštevujúcich školu z iných obcí, ako je vymedzené v tomto VZN sa vzťahuje bod 5. čl. 2 tohto VZN.

Čl.4
Záverečné ustanovenia

1. Rozšírenie školského obvodu o ďalšie obce, ktoré nezriadili školy, alebo školy v zriaďovateľskej pôsobnosti boli vyňaté zo siete škôl a školských zariadení je možné po prerokovaní s riaditeľom školy, podpísaní dohody o začlenení do existujúceho školského obvodu a po novelizovaní tohto VZN obecným zastupiteľstvom.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pruskom dňa 25.3.2004.

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2004.


MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka