Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN o držaní, chove a nakladaním so živými a uhynutými psami v obci Pruské a miestnych častiach Savčina a Podvažie

Schválené: 27.2.2003

Vyhlásené: 27.2.2003

Účinnosť: 11.3.2003

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č.1/2003
schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 27.02.2003
v znení Uznesenia č. 06/2004 zo dňa 07.06.2004.1. ÚČEL VYDANIA NORMY:

Obec Pruské v zmysle zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravuje držanie, chovanie a nakladanie so živými a uhynutými psami v obci Pruské a miestnych častiach Savčina a Podvažie.

2. ROZSAH PLATNOSTI:

Táto norma platí pre všetkých držiteľov psov rodinných a bytových domoch, objektoch a zariadenia na priestoroch k nim patriacich a na verejných priestranstvách.
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných a zvláštnych psov, používaných podľa osobitných predpisov.

3. SÚVISIACE DOKUMENTY:

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/

4. POJMY A SKRATKY:

4.1. P o j m y

Verejné priestranstvo – cesty, miestne komunikácie, námestia, chodníky, trhoviská a všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce

Spoločné priestory – priestory obytných domov, obchodné strediská, školy, sociálne zariadenia, zdrav. stredisko, reštauračné zariadenia a pod.

Držiteľ psa – osoba, ktorá má psa vo vlastníctve

Chovateľ psa – osoba, ktorej starostlivosť je zameraná na praktické využitie, alebo rozmnožovanie psov

Zvláštnym psom je pes
• používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitého zákona
• používaný horskou službou
• používaný pri záchranných lokalizačných a likvidačných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany
• poľovný
• ovčiarsky
• vodiaci
• používaný počas výcviku alebo organizovanej súťaže

Nebezpečným psom – je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil pri nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.

Voľným pohybom psa – je pohyb psa bez vôdzky, mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov na základe výcviku vedeného osobou sa nepovažuje za voľný pohyb.

5. POPIS ČINNOSTI:

5.1. E v i d e n c i a p s o v

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii.
Evidenciu psov vedie Správa daní a poplatkov na Obecnom úrade v Pruskom.
Do evidencie sa zapisuje najmä:
a/ evidenčné číslo psa
b/ tetovacie číslo, alebo údaj o čípovaní ak ho pes má
c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
mesta zdržiava, ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu držiteľa psa
e/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
f/ úhyn, strata alebo odcudzenie psa

5.1.1.

Pri zavedení psa do evidencie, po zaplatení miestneho poplatku za psa, správca daní a poplatkov vydáva držiteľovi psa bezplatne evidenčnú známku. Evidenčná známka pre nebezpečného psa je farebne odlišná. Na známke je uvedené:
a/ evidenčné číslo psa
b/ názov obce, kde je pes evidovaný
c/ údaj o tom, či je pes nebezpečný
Známka, ktorou sa preukazuje totožnosť psa je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, stratu alebo zničenie známky je povinný držiteľ psa nahlásiť do 14 dní odo dňa zistenia uvedenej skutočnosti na Obecný úrad, kde je pes evidovaný. Za úhradu vo výške 50,- Sk bude držiteľovi psa vydaná nová známka. Výšku poplatku za psa stanovuje VZN o miestnych poplatkoch.

5.2. P o v i n n o s t i c h o v a t e ľ o v a d r ž i t e ľ o v p s a

Za psa zodpovedá a nesie následky za jeho chovanie držiteľ alebo chovateľ' psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo vykonáva dohľad.

5.2.1.
Držiteľ alebo chovateľ psa je povinný:

 prihlásiť psa do evidencie na Obecnom úrade, v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa 90-dňovej lehoty nepretržitého držania psa na území Slovenskej republiky.
 oznámiť Obecnému úradu každú zmenu zapisovaných skutočností v evidencií psov do 30 dní od zmeny
 oznámiť Obecnému úradu odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky do 14 dní kedy túto skutočnosť zistil
 oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol svoje meno, adresu a súčasne oznámiť Obecnému úradu, že pes pohrýzol osobu bez toho, že by bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný

5.2.2.
Vodenie psa

Ten kto psa vedie alebo vykonáva dohľad musí byť fyzicky a psychicky spôsobilý a schopný ho ovládať v každej situácií a zároveň je povinný:
a/ predchádzať ohrozovaniu ľudí a zvierať, zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode
a životnom prostredí, ktoré by mohol pes spôsobiť
b/ v prípade znečistenia verejného priestranstva výkalmi tieto bezprostredne odstrániť
napr. pomocou plastových vreciek do odpadových košov na to určených, prípadne do
kontajnerov na zmesový komunálny odpad
c/ osobe, ktorú pes pohrýzol oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu ako
aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný túto
udalosť oznámiť Obecnému úradu, kde je pes evidovaný.

5.2.3.
Nebezpečný pes

Nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže viesť len osoba, ktorý je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes náhubok a musí byt' na vôdzke.

5.2.4.
Znečisťovanie verejných priestranstiev

a/ ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť
Vodenie psov sa zakazuje:
a/ na miesta kde je zakázaný ich chov a držanie
b/ na detské ihriská a pieskoviská
c/ na športové ihriská
d/ na cintoríny
e/ do zdravotníckych zariadení
f/ do predškolských a školských zariadení
g/ do obchodných stredísk
5.2.5.
Úhyn psa

Pri úhyne psa, je držiteľ povinný riadiť sa pokynmi veterinárnej správy. Nie je povolené uhynutého psa zakopať na verejnom priestranstve alebo umiestniť do kontajnera na komunálny odpad. Je možné obrátiť sa priamo na VAS, s.r.o. – veterinárna asanačná služba, Mojšova Lúčka, tel. č. 041/5654112, kde dostane držiteľ pokyny ako s uhynutým psom naložiť /prípadne priamo pracovníkovi na číslo mobilu 0903527812.

5.3. P r i e s t u p k y a p o k u t y

5.3.1.
Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa ak:

a/ evidenčnou známkou neupreukáže totožnosť psa
b/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psov
c/ neodstráni nečistotu spôsobenú psom z verejného priestranstva

5.3.2.
Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:

a/ neprihlási psa do evidencie
b/ umožní, aby psa viedla nespôsobilá osoba
c/ neohlási, že pes napadol alebo zranil človeka
d/ neoznámi stratu, zničenie alebo odcudzenie evidenčnej známky

5.3.3.
Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:

a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú
pes pohrýzol
b/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi

5.3.4.
Pokuty

Obec Pruské - za priestupok v bode 5.3.1. – uloží pokutu do 500,– Sk
- za priestupok v bode 5.3.2. a 5.3.3. – uloží pokutu do 5.000,– Sk

Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/
Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, kedy sa o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Ak sa držiteľ alebo ten kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku pokút.
Pri ukladaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Výnos z pokút je príjmom obce.
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú poverení pracovníci.V Pruskom 27.02.2003MUDr. Viliam C í b i k, PhD.
starosta obce


Doplnok č. 1 – je zapracovaný do VZN

Doplnok č. 2

Uznesenie č. 03/2004
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pruskom, konaného dňa 26.4.2005

Obecné zastupiteľstvo:

C) Schvaľuje:
Doplnok Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2003 schváleného dňa 27.2.2003 a upraveného uznesením č. 06/2004 zo dňa 07/6.2004 takto:
za ods. 5.3.4. sa vkladá nový ods. 5.3.5, ktorý znie:
Poplatky
Pri zistení majiteľa psa, resp. jeho držiteľa sa za odchyt psa platí poplatok obci vo výške 200,- Sk a pokiaľ bude tento pes prepravený do útulku poplatok sa zvyšuje o daľších 200,- Sk.

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka