Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN o úprave podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a iných verejne prístupných miestach na území obce Pruské

Schválené: 1.4.2003

Vyhlásené: 1.4.2003

Účinnosť: 1.4.2003

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Pruské č. 03/2003
o úprave podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a iných verejne prístupných miestach na území obce Pruské.


Podľa § 11 ods. 5 písm. a/ zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 zákona Národnej republiky č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov vydáva obec Pruské toto nariadenie:

§ 1
Úvodné ustanovenie
Návrh VZN obce Pruské

1. Vymedzenie časti územia, v ktorých je obmedzený alebo zakázaný odpredaj, podávanie alebo používanie alkoholických nápojov.
2. Časové vymedzenie predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov.

§ 2
Základné pojmy

1. Alkoholickým nápojom je liehovina, destilát, víno, pivo a iný nápoj, ktorý obsahuje viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
2. Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia je miesto v intraviláne obce, na ktoré je umožnený vstup bližšej neurčenej skupine osôb, tu náležia aj predajne potravín.
3. Zariadením spoločného stravovania bez obsluhy na účely tohto nariadenia je:
a) hostinec,
b) bufet, lahôdky
4. Zariadením spoločného stravovania s obsluhou na účely tohto nariadenia je:
a) reštaurácia – I., II., III., IV. Skupina,
b) motorest,
c) denný bar, pizzéria, snack bar, cukráreň,
d) kaviareň, espresso, vináreň,
e) piváreň
f) nočný bar, discoklub, biliardklub

§ 3
Všeobecné zákazy

1. Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich používanie:
a) osobám mladším ako 18 rokov,
b) osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
c) na zhromaždeniach a verejných podujatiach s výnimkou piva a vína,
d) na verejných a kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,
e) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom

§ 4
Ďalší zákaz predaja a požívania alkoholických nápojov

1. Zakazuje sa predávať alebo používať alkoholické nápoje v zariadeniach spoločného stravovania bez obsluhy, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 100 metrov
a) od predškolských a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov,
b) na strelniciach a na iných miestach, kde je povolená cvičná streľba

2. Ustanovenia odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na verejné podujatia organizované pri príležitosti štátnych a náboženských sviatkov, na ktorých organizácii sa podieľa obec.


§ 5
Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

1. Právnické a fyzické osoby na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia uvedené v § 3 a § 4, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením /ďalej len „oznam“/, umiestneným v prevádzkach, alebo v budovách na takých miestach, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť.
2. Text oznamu podľa odseku 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia osobitného predpisu a tohto nariadenia.
3. Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené v § 3, je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.


§ 6
Osobitné ustanovenie

1. Starosta obce môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenie predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach podľa § 4, ak ide o organizované predajné alebo propagačné podujatia.

§ 7
Sankcie

1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v tomto nariadení pokutu do 200.000.-Sk.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia, sa dopustí priestupku proti poriadku v správe a môže jej uložiť pokutu do 1.000.-Sk v blokovom konaní do 500.-Sk.§ 8
Záverečné ustanovenia


1. Kontrolu podľa odseku 1 môžu vykonať na základe písomného poverenia aj iní zamestnanci obce.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.04.2003,


V Pruskom, dňa 01.04.2003
MUDr. Viliam C í b i k, PhD.
starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka