Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2007 obce Pruské zo dňa 03.10.2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v živnostenskom podnikaní

Schválené: 3.10.2007

Vyhlásené: 3.10.2007

Účinnosť: 18.10.2007

O B E C P R U S K É v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) , a § 4 ods. 3 písm. h) a i), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2007
obce Pruské zo dňa 03.10.2007 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb v živnostenskom podnikaní

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja v obchode a pravidlá času prevádzky služieb 1) (ďalej len „prevádzková doba“) živnostenského podnikania 2) v prevádzkarňach a v priestoroch súvisiacich s prevádzkovaním živnosti 3) na území obce Pruské (ďalej len „obec“) okrem prevádzkovej doby na trhových miestach a predajnej doby pri ambulantnom predaji.4)
§ 2
Základné pojmy

(1) Za nočný čas sa pre účely tohto VZN považuje čas medzi 22.00 hod. a 6.00 hod. 5)
(2) Za šírenie nadmerného hluku sa pre účely tohto VZN považuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným predpisom. 6)
§ 3
Prevádzková doba obchodných živností

(1) Prevádzková doba obchodných živností spočívajúcich v predaji potravinárskeho, priemyselného tovaru a v pohostinskej činnosti sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa medzi 6,00 až 22,00 hod.
(2) Prevádzková doba obchodných živností spočívajúcich v pohostinskej činnosti for¬mou sezónneho exteriérového posedenia funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa medzi 6,00 až 22,00 hod.
(3) Sezónne exteriérové posedenie funkčne súvisiace s prevádzkarňou sa môže prevádzkovať len na základe súhlasu. O súhlase rozhoduje obec na základe žiadosti podnikateľa.

§ 4
Prevádzková doba živností poskytujúcich služby

Prevádzková doba živností poskytujúcich služby sa určuje:
a) služby ubytovacích zariadení (hotely, penzióny, ubytovne, motely, kempingy) v dňoch pondelok až nedeľa nepretržite po celých 24 hodín,
b) internetové služby, videopožičovne, počítačové herne a ostatné služby v dňoch pondelok až nedeľa medzi 6,00 až 22,00 hod.
§ 5
Prevádzková doba výrobných živností

Prevádzková doba výrobných živností sa určuje v dňoch pondelok až piatok medzi 6,00 hod. až 22,00 hod.
§ 6
Pravidlá povoľovania prevádzkovej doby

(1) Určenú prevádzkovú dobu obchodných živností, živností poskytujúcich služby a výrobných živností je podnikateľ povinný písomne oznámiť obci do 15 dní od otvorenia prevádzkarne alebo od uskutočnenej zmeny.
(2) Podnikateľ môže živnosti uvedené v § 3 ods. 1 a 2 a § 4 ods. b) a § 5 tohto nariadenia prevádzkovať v inej dobe než určenej týmto nariadením len na základe povolenia.
(3) O prevádzkovej dobe nad rámec ustanovený v § 3 ods. 1 a 2, § 4 ods. b) a § 5 tohto nariadenia rozhoduje obec na žiadosť podnikateľa. Obec vydá povolenie na prevádzkovú dobu nad rámec určený týmto nariadením vždy len na určitú dobu nie dlhšiu ako jeden rok; také povolenie môže vydať aj opakovane, vždy na dobu určitú nepresahujúcu jeden rok.
(4) Pri povoľovaní prevádzkovej doby obec vychádza z požiadavky podnikateľa tak, aby boli uspokojené potreby obyvateľov obce.
(5) Pri organizovaní neverejnej spoločenskej akcie v prevádzkarni (uzatvorená spoločnosť, svadba, promócie a pod.) nad rámec povolenej prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne požiadať obec o jej predĺženie najneskôr 5 dní pred konaním akcie.
6) Obec môže určiť, zmeniť alebo obmedziť prevádzkovú dobu inak, ako je uvedená v tomto nariadení, ak to vyžaduje verejný záujem.
(7) Na základe opodstatnených sťažností občanov môže obec povolenú prevádzkovú dobu obmedziť, ak ide o prevádzkareň alebo priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, ktorý svojou činnosťou ruší nočný kľud alebo inak narúša verejný poriadok 7) v jej okolí.

§ 7
Spoločné ustanovenia

(1) Spôsob informovania o prevádzkovej dobe určenej pre spotrebiteľa a označenie prevádzkarne obchodným menom a sídlom upravuje osobitný predpis. 8)
(2) Podnikateľ je povinný pri vykonávaní podnikateľskej činnosti prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po povolenej prevádzkovej dobe nezdržiavali v prevádzkarni.
(3) Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne obec o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky. 9)

§ 8
Kontrolná činnosť a sankcie

(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať kontrolne orgány podľa osobitných predpisov, a na základe písomného poverenia starostom obce Pruské poslanci obecného zastupiteľstva, útvar kontroly a príslušní poverení zamestnanci obce.
(2) Starosta môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.10)
(3) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu.11)
§ 9
Prechodné ustanovenia

Povolenia o predajnej a prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto nariade¬nia sa považujú za povolenia vydané podľa tohto VZN.

§ 10
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN o usmerňovaní podnikateľskej činnosti bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Pruskom č. 06/2007 dňa 03.10.2007.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 – tým dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pruské.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce
1) § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
2) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
3) § 17 ods. 1 – 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
4) Všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 18.10.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ambulantnom predaji na území obce Pruské
5) § 13 n ods. 2 zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
6) Nariadenie vlády č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov
7) § 47 zákona č. 372/1990 Zb. zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
8) 14 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
9) § 14 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
10) § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
11) § 47 ods. 1 písm. b) a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisovNávrh tohto VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 14.09.2007
Návrh tohto VZN zverejnený v miestnom rozhlase dňa: 14.09.2007
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 25.09.2007
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 03.10.2007
VZN zvesené dňa: 18.10.2007
MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka