Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2007 o podmienkach podnikania na území Obce Pruské

Schválené: 3.10.2007

Vyhlásené: 3.10.2007

Účinnosť: 18.10.2007

O B E C P R U S K É v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 , § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 3 písm. d), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2007
o podmienkach podnikania na území Obce Pruské


I. ČASŤ
§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobnejšie upravuje v spolupráci s podnikateľskými subjektami – fyzickými a právnickými osobami úroveň uspokojovania potrieb obyvateľov obce v oblasti zásobovania a poskytovania služieb na území Obce Pruské (ďalej len „obec“) a vytvára podmienky a navrhuje opatrenia na zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania obyvateľov a poskytovania služieb.
2. Usmerňovanie a koordinovanie podnikateľskej, ekonomickej a inej činnosti v obci vykonáva z poverenia starostu obce Obecný úrad Pruské v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 zákona c.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona c.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov.

II. ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 2
Usmerňovanie podnikateľskej činnosti

1. Obec vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie 1/ k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce a utvára vhodné podmienky pre riadne zásobovanie obyvateľstva obce na základe oznámenia podaného podnikateľským subjektom.
2. Ak tak ustanovuje osobitný predpis, fyzická alebo právnická osoba začne vykonávať podnikateľskú, alebo inú činnosť v zriadenej prevádzke v súlade s vydaným kladným a platným záväzným stanoviskom. V prevádzkach, pre ktoré je potrebné rozhodnutie stavebného úradu 2/ je možné začatie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného stavebného úradu.
3. Nové prevádzky z hľadiska funkčného členenia musia byt v súlade s platným územným plánom, územno - plánovacími podkladmi, stavebným zákonom 2/.
4. Obec nevydá súhlas, záväzné stanovisko, vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti fyzickej a právnickej osobe v obci k umiestneniu prevádzky v obci vtedy, ak by podnikateľská alebo iná činnosť ohrozovala či negatívne vplývala na životné prostredie, ak by podnikateľská alebo iná činnosť nebola v súlade s platnou územno – plánovacou dokumentáciou, vypracovanými a schválenými koncepciami a zámermi rozvoja obce.
5. Ordinačné hodiny pre jednotlivé neštátne zdravotnícke zariadenia schvaľuje obec na základe žiadosti príslušného neštátneho zdravotníckeho zariadenia.
6. Obec môže 3/ vo svojich územných obvodoch alebo určitých častiach územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo používanie alkoholických nápojov v zriadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach .
7. Fyzická alebo právnická osoba (ďalej len podnikateľský subjekt) je povinný pri kontrole, predložiť doklad osvedčujúci zabezpečenie skládky odpadu, odvoz odpadu ako aj likvidáciu odpadu z jeho prevádzkarne.
8. Ak je prevádzkový čas alebo čas predaja navrhnutý podnikateľským subjektom prevádzkarne v rozpore s VZN 01/2007 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní, alebo na základe opodstatnených sťažností na rušenie nočného pokoja, porušovanie verejného poriadku, poškodzovanie životného prostredia a pod., rozhodne o určení prevádzkového času alebo času predaja obec.
9. Ak bude preukázané opodstatnenie sťažnosti obyvateľov na obťažovanie hlukom a vibráciami v nočnom čase, môže obec rozhodnúť o obmedzení verejnej produkcie alebo inej činnosti na území obce, ktorej dôsledkom je obťažovanie ľudí.

§ 3
Vzťahy medzi podnikateľským subjektom a spotrebiteľom

Podnikateľský subjekt nesmie žiadnym spôsobom spotrebiteľa diskriminovať, najmä nesmie
odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobky, ktoré má vystavené alebo inak pripravené na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktoré je v jeho prevádzkových možnostiach, nesmie takisto viazať predaj výrobkov alebo poskytnutie služieb na predaj iných výrobkov alebo poskytnutie iných služieb, pokiaľ nejde o obmedzenie rovnaké pre všetky prípady a v obchodnom styku obvyklé 4/.
§ 4
Povinnosti podnikateľského subjektu

1. Podnikateľský subjekt je povinný umiestniť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne nasledovné údaje:
a) obchodné meno a sídlo,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa,
d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení.
2. Podnikateľský subjekt je povinný predávať výrobky a poskytovať služby za ceny dohodnuté v súlade s cenovými predpismi a správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb.
3. Podnikateľský subjekt je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby.
4. Podnikateľský subjekt je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
5. Podnikateľský subjekt preberá na seba zodpovednosť pred kontrolnými orgánmi za preukázanie hodnoverného spôsobu nadobudnutia tovaru.
6. V prevádzkarni musí byt k dispozícii autorizovaná inšpekčná kniha, do ktorej zapisujú kontrolne orgány záznamy o uskutočnení kontroly, o uložených a prijatých opatreniach a doklady oprávňujúce k podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb, rozhodnutie o prevádzkovom čase. Kontrolne orgány sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupovať do prevádzkarni a kontrolovať doklady súvisiace s prevádzkarňou.
7. Pri dočasnom uzavretí prevádzky je podnikateľský subjekt povinný na mieste kde je uvedená prevádzková doba v objekte prevádzkarne vyvesiť oznámenie o dočasnom uzavretí prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzatvorením prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzatvorená dlhšie ako jeden deň v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.
8. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný písomne informovať najneskôr 7 dní pred zrušením prevádzkarne Obecný úrad Pruské o tom, kto a kde je povinný vyrovnať prípadné záväzky v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.
9. Podnikateľ je povinný predložiť pri kontrole prevádzkarne všetky platné rozhodnutia, záväzné stanoviská a povolenia vydané obcou.

III. ČASŤ
Prechodné ustanovenia
§ 5
Kontrola, sankcie a pokuty

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať kontrolne orgány, a na základe písomného poverenia starostom obce Pruské poslanci OcZ , útvar kontroly a príslušní poverení zamestnanci obce.
2. Za porušenie povinností uvedených v § 4 bod 2, 3, 4, 5, 7, 8 uloží obec podnikateľskému subjektu pokutu podľa osobitného predpisu.5/
3. Týmto nie je dotknutá povinnosť ostatných orgánov štátnej správy vykonávať kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov.
4. Obec môže v závažných prípadoch podať podnet príslušnému živnostenskému úradu 6/ na zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo pozastavenie živnosti.
5. Obec upozorňuje príslušné orgány na porušovanie platných právnych predpisov tohto nariadenia.

IV. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§ 6

1. Toto VZN o usmerňovaní podnikateľskej činnosti bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Pruskom č. 06/2007 dňa 03.10.2007.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 – tým dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pruské.
MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce


________________________________________________
1/ § 4 ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
2/ zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, v spojení s vykonávacími vyhláškami a STN
3/ § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v platnom znení
4/ § 6 ods. 1 a násl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení
5/ § 24 ods. 1, 3 až 7 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zmien a doplnkov
6/ § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení


Návrh tohto VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 14.09.2007
Návrh tohto VZN zverejnený v miestnom rozhlase dňa: 14.09.2007
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 25.09.2007
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 03.10.2007
VZN zvesené dňa: 18.10.2007
MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka