Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce PRUSKÉ

Schválené: 30.11.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Obecné zastupiteľstvo v  Pruskom. na  základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7, ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona NR SR č. 582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pruské toto


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2011
o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce PRUSKÉ

Článok I.
Úvodné  ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné odpady (ďalej len „miestne dane“ a „miestny poplatok“)  na území obce Pruské
2. Obec Pruské na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
3. Obec Pruské na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné   stavebné  odpady.
4. Zdaňovacím  obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje a miestneho poplatku je kalendárny rok.

Článok II.
Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
A) daň z pozemkov,
B) daň zo stavieb,
C) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

A) Daň z pozemkov
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Pruské ročnú sadzbu dane z pozemkov  nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) trvalé trávne porasty
c) záhrady
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy
f) zastavané plochy a nádvoria
g) stavebné pozemky
h) ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov 0,34 %
0,36 %
0,34 %
0,34 %
0,34 %
0,34 %
0,34%
0,34%
B)  Daň zo stavieb
1. Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Pruské je pre jednotlivé druhy stavieb
za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovná:
   a)
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu                                                                         

0,064 €
b) stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu


0,064 €
c) stavby rekreačných a záhradkár. chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,185 €
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používane na tieto účely, postavené mimo bytových domov
0,247 €

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  administratívu   

0,507 €
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

0,927 €
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,132 €

2. Ročná sadzba dane zo stavieb sa pri viacpodlažných budovách  uvedených  v odseku (1) písm. e) zvyšuje o 0,199 € a f) o 0,33 €  za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého podlažia.
3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1 a príplatok za podlažie podľa odseku 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche.

C)  Daň z bytov
1. Ročná sadzba dane z bytov je  0,064 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1. Od dane sú oslobodené pozemky a stavby uvedené § 17 ods.1 zák. o miestnych daniach.
2. Správca dane oslobodzuje od platenia dane z pozemkov pozemky, na ktorých sú cintoríny, verejne prístupné parky, verejne prístupné priestory a pozemky športovísk.
3. Správca dane oslobodzuje od platenia dane z pozemkov a dane zo stavieb pozemky
a stavby vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností, registrovaných štátom, nachádzajúcich sa v intraviláne obce, ktoré vlastník užíva a ktoré nie sú predmetom nájomného vzťahu.
4. Správca dane vyrubí daň z nehnuteľností platobným výmerom. Vyrubená daň
z nehnuteľností je splatná:
1. Pre fyzické osoby
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Pre právnické osoby
a) do výšky 332 € jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) do výšky 1.660 € v dvoch rovnomerných splátkach, prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia,
c) nad 1.660 € v troch rovnomerných splátkach, prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia a tretia splátka do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia

Článok III.
Daň za psa

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je
a)  pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b)  pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
O oslobodenie od dane daňovník písomne požiada do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Daňovník preukazuje skutočnosti týkajúce sa oslobodenia od dane predložením hodnoverného dokladu (napr. potvrdením vedeckej alebo výskumnej inštitúcie o účele chovu psa, prevádzkovateľa útulku, oprávnenou organizáciou o špeciálnom výcviku s doložením  kópie preukazu ZŤP daňovníka).
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4. Základom dane je počet psov.
5. Sadzba dane je 5,47 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1, Článku  III. tohto VZN  a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
7. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Vznik daňovej povinnosti je správcovi dane daňovník povinný oznámiť písomne. Daňovník preukazuje nadobudnutie psa kúpou, darovaním, prevzatím z útulku, alebo nájdením hodnoverným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, potvrdenie o prevzatí z útulku, čestným prehlásením o nadobudnutí psa a pod.).
8. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
9. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná
v lehotách určených obcou v rozhodnutí.
10. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. Zánik daňovej povinnosti je správcovi dane daňovník povinný oznámiť písomne. Daňovník preukazuje zánik daňovej povinnosti z dôvodu uhynutia, predaja, darovania, odovzdania do útulku hodnoverným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, potvrdenie o odovzdaní do útulku, potvrdením veterinára o utratení, čestným prehlásením a pod.).
11. Vznik a zánik daňovej povinnosti sa doručuje písomne na adresu správcu dane alebo do podateľne na Obecnom úrade a musí obsahovať najmä označenie daňovníka menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, stanovište psa s uvedením adresy a doložením dokladov v zmysle tohto článku.
12.  Spôsob vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne správcu dane na Obecnom úrade Pruské,
b) prevodným príkazom alebo vkladom v hotovosti na účet obce v DEXIA banke Slovensko a.s., číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo platobného výmeru, alebo poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.

Článok IV.
Daň za užívanie verejného priestranstva

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce Pruské, ktorými sa rozumejú hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a šírke ochranného pásma komunikácie, námestia a námestíčka, chodníky, nábrežia riek a potokov, parky, zeleň, účelové plochy na športovanie, okolie podnikov a organizácií, bytových a rodinných domov, priestranstvá občianskej vybavenosti a parkoviská, okrem tých ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú právo hospodárenia.
2. Verejným priestranstvom na účely zákona o miestnych daniach nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).
3. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Pruské sú miesta označené príslušným dopravným značením.
4. Osobitným užívaním verejného  priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a  trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne
5. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
6. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
7. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva alebo parkovacie miesto v m2.
8. Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva sa určuje za rok:
a) za trvale vyhradené parkovacie miesto nasledovne:
- za zriadenie miesta pre občana ZŤP                                      49,79 €
- osoby ZŤP                                                                            16,59 €
- za zriadenie miesta pre FO                                                  82,98 €
- fyzické osoby (živnostník)                                                 99,58 €
- za zriadenie  miesta pre právnickú osobu                             82,98 €
- právnické osoby (organizácie)                                                   199,16 €
b) za užívanie verejného priestranstva za účelom rozkopávky nasledovne:
Pre fyzickú osobu (zavedenie inžinierskych sietí)
- za rozkopanie komunikácie (chodníka) do 10 m²                 16,59 €
- za každý ďalší m² výkopu                                                      1,65 €
- za podtláčanie komunikácie (chodníka) za podmienky umiestnenia 
štartovacích jám mimo telesa komunikácie, spevnenej plochy
alebo  chodníka           3,31 €
Pre právnické osoby a organizácie (zavedenie inžinierskych sietí)
- za rozkopanie komunikácie (chodníka) do 10 m²                       33,19 €
- za každý ďalší m² výkopu                                                                3,31 €
- za podtláčanie komunikácie (chodníka) za podmienky umiestnenia  
štartovacích jám mimo telesa komunikácie, spevnenej plochy
alebo chodníka          16,59 €
Daň za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
(predajné stánky) sa určuje  za každý aj začatý m² a každý aj začatý
deň užívania verejného priestranstva pri:
- obecných akciách a akciách, na ktorých sa obec podieľa                 1,32 €
- pri celoročnom umiestnení stánku                                                    0,088 €
9. Daň za umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu sa určuje vo výške 0,033 € pre fyzickú osobu a 0,165 € pre právnickú osobu za každý aj začatý m² za každý aj začatý deň užívania verejného priestranstva
10. Daň za užívanie verejného priestranstva pri umiestnení cirkusu, lunaparku a iných atrakcií sa určuje vo výške 0,066 € každý aj začatý m² za každý aj začatý deň užívania verejného priestranstva.
11. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
12. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Pruskom, a to  pred  začatím  osobitného  užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň,  v ktorom  sa má  realizovať užívanie verejného priestranstva.
13. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Pruskom skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
14. Doklady týkajúce sa povolenia na užívanie verejného priestranstva budú žiadateľovi odovzdané po predložení dokladu o úhrade.
15. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade,
b) prevodným príkazom na účet obce v DEXIA banke číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo platobného výmeru, prípadne meno platcu, resp. poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.

Článok V.
Daň za ubytovanie

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len zariadenie).
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane  je 0,39 € na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
6. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „Knihe ubytovaných“. Kniha ubytovaných musí byť vedená v zviazanom zošite so zreteľným číselným označením strán alebo v elektronickej evidencii. V Knihe ubytovaných platiteľ vedie najmenej tieto údaje: meno a priezvisko ubytovaného, číslo dokladu totožnosti, miesto trvalého pobytu, dátum príchodu a dátum odchodu, počet prenocovaní a výšku a dátum zaplatenej dane.
7. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia
a v hotovosti.
8. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
9. Prevádzkovateľ zariadenia doručuje písomne na adresu správcu dane alebo do podateľne na Obecnom úrade z Knihy ubytovaných v lehote do 15 dní odo dna skončenia kalendárneho štvrťroka, t.j. do 15.04., 15.07., 15.10. príslušného zdaňovacieho obdobia a 15.01. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia údaje potrebné k vyrubeniu dane, t.j. identifikačné údaje platiteľa, počet prenocovaní, výšku a dátum zaplatenej dane
za príslušné obdobie. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
10. Daň prevádzkovateľ  odvádza  obci Pruské nasledovne
a) v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade,
b) prevodným príkazom na účet obce v DEXIA banke číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo platobného výmeru, prípadne meno platcu, resp. poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.
11. Prevádzkovateľ je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole evidenciu vedenú podľa ods. 6 tohto čl. a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na pracovisko správcu dane.
12. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá začala prevádzkovať zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie do 30 dní odo dňa zmeny údajov uvedených
v ohlasovacej povinnosti vzniku daňovej povinnosti nahlásiť zmenené údaje. Pod takouto zmenou sa rozumie napr. zmena adresy sídla, zmene sídla prevádzky, obchodného mena, zmena mena prevádzky, zmene adresy na doručovanie písomností a akékoľvek iné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na výšku vyrubenej, resp. zaplatenej dane. Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (odo dňa zrušenia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia podliehajúceho dani) splniť si ohlasovaciu povinnosť.
13. Od dane za ubytovanie sú oslobodené zariadenia poskytujúce služby prechodného ubytovania vo vlastníctve, resp. správe obce a vyššieho územného celku.
14. Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodení:
a) držitelia preukazu ZŤP a ZŤP – S,
b) vlastník ubytovacieho zariadenia, jeho manželka (manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a jeho manžel (manželka) a ich deti,
c) prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, jeho manželka (manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a jeho manžel (manželka) a ich deti.
Daňovník, ktorý si chce uplatniť oslobodenie, je povinný pri návšteve ubytovacieho zariadenia predložiť preukaz ZŤP (ZŤP-S), inak mu oslobodenie nebude priznané.

Článok VI.
Daň za predajné automaty

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch  prístupných verejnosti.  Predmetom dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 200,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
6. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
7. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
8. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neohlási.
9. Oznamovaciu povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad
v Pruskom. Písomné oznámenie pri vzniku a zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania, deň vzniku/zániku uvedenia automatu do prevádzky. 
10. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a)  v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade v Pruskom,
b) prevodným príkazom na účet obce v DEXIA banke číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo platobného výmeru, prípadne meno platcu, resp. poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.

Článok VII.
Daň za nevýherné hracie prístroje

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
4. Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje sa určuje:
a) 80,- € /rok  za elektronické prístroje na počítačové hry
b) 200,- €/rok za mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia
na zábavné hry.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
7. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
8. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
9. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neohlási.
10. Oznamovaciu povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad
v Pruskom. Písomné oznámenie pri vzniku a zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania, deň vzniku/zániku uvedenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky. Písomné oznámenie pri vzniku/zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania a deň vzniku/zániku uvedenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky.
11. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a) v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade v Pruskom,
b) prevodným príkazom na účet obce v DEXIA banke číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo platobného výmeru, prípadne meno platcu, resp. poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.
12. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov povinný viesť preukaznú evidenciu každého nevýherného hracieho prístroja osobitne, najmä s vyznačením výrobného čísla, dátum vzniku/zániku uvedenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky a umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

Článok VIII.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická  osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,  trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce okrem lesného pozemku a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická  osoba, ktorá  je oprávnená  užívať  alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2. Správca dane ustanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b)  správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).
3. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
4. V obci Pruské je zavedený kombinovaný zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
5. Sadzba poplatku
a) sa pri množstvovom zbere skladá z poplatku uhradeného prevádzkovateľovi zmluvnej skládky za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov a dopravných nákladov na skládku v súlade s cenníkom poskytovaných služieb pokiaľ vývoz zabezpečuje obec Pruské prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, resp. nákladnou dopravou, okrem vozidla určeného na vývoz komunálnych odpadov zo 110 a 1100 litrových nádob,
b) je 0,050 € za osobu a kalendárny deň pri vývoze 110 a 1100 litrových nádob vozidlom na to určeným pre poplatníkov uvedených v ods. 1 písm. a), t.j. 18,25 €/osoba/ kalendárny rok,
c) je 0,021 € za jeden dm³ komunálnych odpadov pri vývoze zo 110 a 1100 litrových nádob vozidlom na to určeným pre poplatníkov uvedený v ods. 1 písm. b) a c) s intervalom vývozu 26 x do roka, pokiaľ poplatník nepreukáže, že má zmluvne zabezpečenú likvidáciu odpadu iným vhodným spôsobom, t.j. 60,06 €/1 ks/110 litrová smetná nádoba/kalendárny rok a 600,60 €/1ks/1100 litrová smetná nádoba/kalendárny rok.
6. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím, ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
7. Poplatok je  pri vyrubení  rozhodnutím splatný v dvoch rovnakých splátkach do 30. apríla a 31. augusta poplatkového  obdobia.
8. Poplatok vyberá obec nasledovným spôsobom :
a/  v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade v Pruskom,
b/ prevodným príkazom na účet obce v DEXIA banke číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo platobného výmeru, prípadne meno platcu, resp. poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.
9. Obec poplatok  zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa 
v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
10. Obec môže poplatok znížiť alebo odpustiť za obdobie, počas ktorého sa poplatník trvale v obci nezdržuje viac ako 90 nepretržite po sebe nasledujúcich dní a túto skutočnosť hodnoverne preukáže. O možnom znížení alebo odpustení poplatku v týchto prípadoch rozhoduje v zastúpení obce starosta obce.
11. O zníženie a odpustenie poplatku možno žiadať písomne v lehote do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku s doložením hodnoverného dokladu, na neskôr podané žiadosti sa neprihliadne.
12. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia príslušného ročného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
Obec nevracia preplatok nižší ako 3 €.
   
Článok IX.
Spoločné ustanovenia

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Pruské prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Pruské. Správa miestnych daní a poplatkov sa vykonáva prostredníctvo zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
v platnom znení.

Článok X.
Záverečné  ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Pruské sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pruskom dňa 30.11. 2011 a nadobúda právoplatnosť 15 dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pruské, a účinnosť dňom 01.01.2012.

2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 01/2010 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pruské zo dňa 24.11.2010.

V Pruskom, dňa 30.11.2011

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
            starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka