Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zelená dedina

"Zelená dedina - komplexný systém zberu separovaných druhov odpadu v obci Pruské“

Cieľom projektu je zefektívnenie a rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Pruské. so zameraním na separáciu jednotlivých druhov odpadu a kompostovanie biologickej zložky odpadov. Projekt pozostáva zo štyroch základných častí:
1. Zabezpečenie potrebného prevádzkového vybavenia zberného dvora
2. Zriadenie a technologické vybavenie skládky bioodpadu
3. Rekonštrukcia a prispôsobenie vyčleneného priestoru pre potreby zberného dvora
4. Zavedenie a realizácia komplexného systému zberu jednotlivých separovaných druhov odpadu

Podstatou projektu je dobudovanie zberného dvora (dokončenie prístreškov), sprevádzkovanie skládky bioodpadu v areáli PD „Vršatec“ Pruské, vybavenie oboch zariadení potrebnou technikou a zabezpečenie zberných nádob a ostatného drobného materiálu.

Cieľovú skupinu projektu predstavujú obyvatelia obce. Našim cieľom je poskytnúť im možnosť bezplatne a ekologicky sa zbaviť nepotrebného odpadu, naučiť ich separovať odpad, vychovávať ich k ekologickému povedomiu, ktoré je v celoslovenskom meradle na nízkej úrovni. V rámci realizácie tohto investičného projektu chceme vytvoriť nový – kombinovaný systém zberu jednotlivých druhov odpadu – zber pracovníkmi obce po domácnostiach + donáškový systém na zberný dvor v Pruskom. Predmetný projekt nadväzuje na všetky zrealizované projekty v environmentálnej oblasti.

V rámci projektu sa ráta s dobudovaním zberného dvora, vybavením potrebnou zberovou technikou a zavedením systému separovaného zberu. Kompost, ktorý bude uložený na skládke bioodpadu, nebude na skládku len ukladaný, ale skládka bude vyprázdňovaná, resp. jej obsah bude využívaný. V súvislosti so skládkou bioodpadu je nevyhnutné do projektu zahrnúť tiež starostlivosť o verejnú zeleň, a to kosenie verejných priestranstiev, starostlivosť o viacetážové zelené porasty na území obce, s pravidelnou úpravou korún stromov.

Zariadenia, nakúpené v rámci projektu:
Nákladné auto – sklápač s mechanickou rukou, nakladač, regálový zakladač, vysokozdvižná plošina, prípojný náves, drviaca technika, traktor s vymeniteľnou sadou pre premiešavanie kompostu, balíkovacie zariadenie s príslušenstvom, malá triediaca linka, vysokotlakový kompresorový čistič.

V rámci projektu sa vykonajú aj stavebné činnosti na dobudovanie prístreškov na zbernom dvore. Nevyhnutnou súčasťou projektu je zakúpenie prevádzkových nádob pre potreby separovaného zberu. Budú zakúpené 1100 litrové nádoby a veľkoobjemové kontajnery. 1100 litrové nádoby budú rozmiestnené v jednotlivých častiach obce a aj v miestnych častiach. Časť z nich bude umiestnená na zbernom dvore. Tu budú okrem týchto nádob umiestnené tiež veľkoobjemové kontajnery na jednotlivé druhy odpadu. Budú k dispozícii, ak by bola v obci potreba zapožičať kontajner obyvateľom, či inštitúciám a spoločnostiam.
 
Celkový rozpočet projektu je 1.222. 887,26 €

Dopady a prínosy projektu : Jeho realizácia zabezpečí komplexný systém v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi a poskytnutia kvalitnejších služieb domácim obyvateľom, zabezpečí previazanosť s ostatnými poskytovanými službami. Primárnym prínosom je environmentálny výsledok – spracovanie odpadu, trvalá udržateľnosť projektu - zaistená skutočnosťou, že projekt je realizovaný prostredníctvom obce. Vzhľadom na svoj objem prispieva každý odpad k zvyšovaniu poplatkov za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Naopak vytriedením a kompostovaním bioodpadov je možné ušetriť takmer polovicu z poplatkov za odvoz a likvidáciu zmesových odpadov a získať neškodným, prírodným procesom kvalitné hnojivo. Sekundárnym prínosom je ekonomický benefit pre obec a aj pre jednotlivca. Uvedený projekt vedie k vysokým úsporám zbytočne vynaložených peňažných prostriedkov, je dostatočne efektívny z hľadiska environmentálneho dopadu, vedie k zabezpečeniu zlepšenia kvality života v regióne s vysokým turistickým potenciálom v bezprostrednej blízkosti chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a jeho nadhodnotou je aj vysoký verejnoprospešný význam. Terciárnym benefitom je edukačný rozmer na celú populáciu, čo má efekt spätnej väzby z pohľadu trvalej udržateľnosti projektu. Ak jeho spracovanie zafixujeme v občanoch, získame nielen ekologický ale v konečnom dôsledku i výhľadovo ekonomický efekt.Sme presvedčení, že navrhované aktivity projektu prispejú k významnému „očisteniu“ obce od odpadov, zvýšeniu množstva vyseparovaných komodít a celkovému zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu. Taktiež aj k zvýšeniu atraktivity obce v oblasti cestovného ruchu a skvalitneniu života obyvateľov obce. 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj
v rámci Operačného programu Životné prostredie
.
 


 

Dňa 23. 08. 2011 bola riadiacim orgánom schválená zmena č.1 projektu "Zelená dedina - komplexný systém zberu separovaných druhov odpadu v obci Pruské" z dôvodu presunu medzi položkami v zmysle zmeny zmeny zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť toto rozhodnutie, ako aj prílohu č. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  - Predmet podpory


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka