Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Žiadosti a tlačivá

Sociálna agenda

Žiadosť o byt
 Ziadost_o_byt.rtf (79.9 kB) (79.9 kB)

 
Čestné prehlásenie k žiadosti o byt
 Cestne_prehlasenie.rtf (53.1 kB) (53.1 kB)

 
Jednorázový finančný príspevok obce pri narodení dieťaťa - leták
 Jednorazový príspevok obce_letak.pdf (27.6 kB) (27.6 kB)

 
Smernica o poskytovaní jednorazového príspevku obce Pruské pri narodení dieťaťa
 Smernica_2_2015.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Žiadosť o poskytnutie jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa
 ziadost_jednorazovy_prispevok.rtf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 Ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_služby.rtf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Prílohy k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 prilohy_k_ziadosti_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_sluzby.rtf (77.4 kB) (77.4 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.rtf (1.6 MB) (1.6 MB)

 

Stavebný úrad

Prílohy k stavebnému konaniu
 Obsah_a rozsah_projektovej_dokumentacie_pre_stavebne_konanie.rtf (13.4 kB) (13.4 kB)

 
Prehlásenie - stavebný a odborný dozor
 Prehlasenie_stavebneho_odborneho_dozoru.rtf (18.5 kB) (18.5 kB)

 
Správne poplatky stavebná správa od 01.01.2013
 Spravne_poplatky_stavebna_sprava_od_01_01_2013.rtf (66.7 kB) (66.7 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia
 navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_vyuziti_uzemia.rtf (73.4 kB) (73.4 kB)

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.rtf (50.8 kB) (50.8 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf (88.2 kB) (88.2 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
 ziadost_o_stavebne_povolenie_v_zlucenom_uzemnom_a_stavebnom_konani.rtf (74.8 kB) (74.8 kB)

 
Návrh na vyvlastnenie
 navrh_na_vyvlastnenie.rtf (45.4 kB) (45.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 ziadost_o_povolenie_terennych_uprav.rtf (59.2 kB) (59.2 kB)

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.rtf (40.2 kB) (40.2 kB)

 
Oznámenie o začatí stavby
 Oznamenie_o_zacati_stavby.rtf (9.9 kB) (9.9 kB)

 
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
 ziadost_o_zmenu_terminu_dokoncenia_stavby.rtf (40.5 kB) (40.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf (60.3 kB) (60.3 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie__kolaudacneho_rozhodnutia_stavby.rtf (73.1 kB) (73.1 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia terénne úpravy
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_terennych_uprav.rtf (54.7 kB) (54.7 kB)

 
Dodatočné povolenie stavby § 88
 ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby_-__88.rtf (62.3 kB) (62.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby-1.rtf (76.8 kB) (76.8 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby (prístavby, nadstavby, stavebné úpravy)
 ziadost__o_povolenie_zmeny_dokoncenej_stavby_pristavby_nadstavby_stavebne_upravy.rtf (80.3 kB) (80.3 kB)

 
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby
 navrh_na__povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby_bez_zmeny_stavby.rtf (63.4 kB) (63.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní
 ziadost_na_povolenie_zmeny_stavy_spojenu_s_uzivanim.rtf (47.3 kB) (47.3 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 ohlasenie_stavebnych_uprav_udrziavacich_prac.rtf (45.5 kB) (45.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o začiatku užívania stavby
 Ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_zaciatku_uzivania_stavby.rtf (16 kB) (16 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (54.7 kB) (54.7 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla
 Ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla.rtf (65.9 kB) (65.9 kB)

 
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
 Ziadost_o_zrusenie_supisneho_cisla.rtf (66.2 kB) (66.2 kB)

 
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
 ziadost_o_povolenie_informacneho_reklamneho_a_propagacneho_zariadenia.rtf (57.1 kB) (57.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie parkovania
 ziadost_o_povolenie_parkovania.rtf (35.5 kB) (35.5 kB)

 
Žiadosť o rozkopávkové povolenie
 ziadost_o_rozkopavkove_povolenie.rtf (66.7 kB) (66.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie a pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Ziadost_ o_ zriadenie_zjazdu_pripojenia.rtf (25.7 kB) (25.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
 suhlas_na_prevadzku_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.rtf (44.6 kB) (44.6 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie studne a povolenie odberu vody
 ziadost_o_stavebne_povolenie_studne_a_povolenie_odberu_vody.rtf (47.4 kB) (47.4 kB)

 
Bilancia skrývky
 Bilancia_skryvky.rtf (37 kB) (37 kB)

 
Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy
 Ziadost_o_trvale_odnatie.rtf (64.5 kB) (64.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie stanoviska k plánovanej výstavbe - použitie poľnohospodárskej pôdy
 Ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_planovanej_vystavbe_intravilan.rtf (58.8 kB) (58.8 kB)

 
Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov
 Letak_zateplovanie_rekonstrukcie_a_ochrana_chranenych_druhov_zivocichov.rtf (77.9 kB) (77.9 kB)

 

Zákony

Cestný zákon
Zákon z 30. novembra 1961 o pozemných komunikáciách
 Zákon 135-1961 - cestný zákon.doc (201.5 kB) (201.5 kB)

 
Stavebný zákon
Zákon z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 stavebný zákon úplné znenie.doc (504.5 kB) (504.5 kB)

 
211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám
 211-2000.txt (33.8 kB) (33.8 kB)

 
428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov
 428-02.txt (89.8 kB) (89.8 kB)

 
460/1992 Zb.
Ústava SR
 460-92.txt (109 kB) (109 kB)

 
303/2001 Z.z.
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
 303-01.txt (71.9 kB) (71.9 kB)

 
331/2003 Z.z.
o voľbách do Európskeho parlamentu
 331-03.txt (60.5 kB) (60.5 kB)

 
346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
 346-90.txt (64.2 kB) (64.2 kB)

 
80/1990 Z.z
o voľbách do Slovenskej národnej rady
 80-90.txt (80 kB) (80 kB)

 
Štatút Obce Pruské
 Štatút obce Pruské.doc (184.5 kB) (184.5 kB)

 
369/1990 Z. z.
Zákon o obecnom zriadení
 369-90.txt (85.3 kB) (85.3 kB)

 

Životné prostredie

Výrub dreviny
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.rtf (24.7 kB) (24.7 kB)

 

Miestne dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - tlačivá
 Tlaciva_priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
VZN obce Pruské č.04/2015 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO
 VZN_obce_Pruske_c_4_o_miestnych_daniach_a_poplatku.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

 
Oznámenie o dohode spoluvlastníkov
 oznamenie_o_dohode_spoluvlastnikov.pdf (46.5 kB) (46.5 kB)

 
Oznámenie o dohode spoluvlastníkov editovateľné
 oznamenie_o_dohode_spoluvlastnikov.rtf (56.8 kB) (56.8 kB)

 
Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- fyzické osoby
 Ohlasenie_KOaDSO_fyzicke_osoby.rtf (87.8 kB) (87.8 kB)

 
Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- právnické osoby
 Oznamenie_KOaDSO_pravnicke_osoby.rtf (104.3 kB) (104.3 kB)

 
Čestné prehlásenie k oslobodeniu od platenia poplatku za KO a DSO
 cp_oslobodenie.rtf (66.9 kB) (66.9 kB)

 

Trhové miesta

Žiadosť o vydanie povolenia
 Ziadost_o_vydanie_povolenia.rtf (64.1 kB) (64.1 kB)

 
Čestné vyhlásenie
 Cestne_vyhlasenie.rtf (42.7 kB) (42.7 kB)

 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 25.4.2018

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka